Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина», секція №1

Матеріали збірника присвячені проблемам функціонування ПЗФ, збереженню біорозмаїття флори й фауни, об’єктів неживої природи, дослідження етнокультурної спадщини, сакральної архітектури, ономастики, а також питанням екологічної освіти та виховання, розвитку рекреації. Більшість статей стосується екологічної ситуації в Україні та за її межами.

Представлені результати досліджень вчених України, Польщі, Білорусі та Росії

Для студентів, аспірантів, науковців та всіх,хто цікавиться проблемами охорони та збереження довкілля

Редакційна колегія:

Держипільський Л.М. – к.б.н., начальник наукового відділу НПП „Гуцульщина”, Пророчук В.В. – директор НПП «Гуцульщина», заслужений природоохоронець України , Стефурак Ю.П. – к.б.н., заступнк директора НПП „Гуцульщина” з наукової роботи, Фокшей С.І. – завідувач лабораторії екологічного моніторингу (відповідальний за випуск). Брусак В.П. – к.г.н., доцент Львівського національного університету імені Івана Франка, Гринюк М.М. – к.м.н., проректор з наукової роботи Косівського Інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської академії мистецтв.

Матеріали учасників конференції подаються в авторській редакції.

Зміст

 • Національний природний парк «Гуцульщина» — 10 років діяльності
 • Багатогранне значення пралісових екосистем Карпат
 • Збереження обєктів неживої природи та ландшафтів
 • Оценка природно-хозяйственного потенциала экотонных ландшафтов в границах Национального парка «Браславские озера»
 • Гідрографічна мережа приазовського Національного природного парку
 • Ландшафтний заказник “Козакова долина” як еталон унікального видового різноманіття на Прикарпатті
 • Особливості формування ялинових молодняків на зрубах північно-східного макросхилу Українських Карпат під впливом різних факторів
 • Мінеральні джерела с. Пістинь
 • Гідрологічні пам’ятки природи в околицях м. Косова
 • Річкова система Чорного Черемоша
 • Необхідність збереження пам’яток історії освоєння мінеральних ресурсів Гуцульщини
 • Методичні підходи з оптимізації підбору об’єктів і територій природно-заповідного фонду
 • Деякі питання оптимізації лісовідновлюваних робіт у біоценозах сосни заповідних територій гірського Криму
 • Роль талих вод у формуванні поверхневого стоку на Ялтинській Яйлі
 • Закономірності спонтанного заростання відпрацьованих торфокар’єрів Львівщини
 • Дослідження   неживої  природи – фактор  формування екотуристичних  маршрутів та екопізнавальних стежок  в НПП „Подільські товтри”
 • Рідкісні лісові та степові біотопи екотону «Лісостеп-степ»
 • До питання науково–пізнавальної оцінки Франкових скель
 • Ґрунти НПП «Гуцульщина» в контексті збереження ґрунтового різноманіття Карпат
 • Геологічні та гідрогеологічні об’єкти НПП «Вижницький»: різноманіття та перспективи використання
 • Температурний режим НПП «Синевир»
 • Загальна характеристика лісової  рослинності НПП «Синевир»
 • Кліматичні особливості території НПП «Гуцульщина»
 • Особливості природних ландшафтів НПП «Синевир» та їх розмаїття
Збереження об’єктів неживої природи та ландшафтів (2796 downloads)