Cистема моніторингу за рослинним покривом на території НПП «Гуцульщина» – один із провідних напрямків діяльності науково-дослідного відділу парку.

Основою моніторингу є мережа закладених постійних пунктів спостережень (ППС) та постійних пробних площ (ППП). Оскільки 98% території парку займають ліси, то, відповідно, ППС та ППП закладені в лісових екосистемах. Метою закладення ППП є комплексні спостереження за станом та розвитком природних процесів в лісових екосистемах.

На території НПП «Гуцульщина» закладено 9 ППП, 6 з яких розміщені в найбільш поширених деревостанах парку, а 3 – в рідкісних рослинних угрупованнях, котрі включені до списків Зеленої книги України. В 2020 році на мережі ППП науковцями парку тривали комплексні геоботанічні дослідження, що передбачають щорічний триразовий їх опис (навесні, влітку та восени). В даній публікації представлено весняний опис рослинності лісових екосистем НПП.

Рослинний покрив на пробних площах формується залежно від сукупності умов навколишнього середовища: зволоженості, багатства субстракту, освітленості, а також, крутизни та експозиції схилів. Оскільки в межах НПП «Гуцульщина» наявні майже всі висотні рослинні смуги Українських Карпат, то різноманітність рослинного покриву на ППП, теж дуже значна. Для ППП-1, яка закладена в корінних старовікових дібровах Старокутського ПНДВ, панівним трав’яним весняним видом є анемона дібровна, наявні, також, зеленчук жовтий, ожина шорстка, веснівка дволиста, зірочник злаковидний, вероніка дібровна та ін.

Панівними в деревному ярусі є дуб звичайний та граб звичайний, до яких пристосовуються інші деревні породи, а саме: смерека, липа дрібнолиста, черешня, клен-явір та ін. У розрідженому рослинному покриві чистих бучин (ППП-2) домінантом є тіневитривалий підмаренник пахучий, наявні, також, ожика гайова, зеленчук жовтий, щитник чоловічий, анемона дібровна, веснівка дволиста тощо. На ППП-3 в розрідженому, перехідному в корінний, похідному смерековому деревостані панівним видом, поруч з анемоною, є ожина шорстка, яка рідше трапляється на решті пробних площ. Вона займає більшу частину території та, зазвичай, формує щільний покрив і на зрубах.

Найбагатший трав’яний покрив присутній у мішаних ялицево-букових лісах на ППП-9, яка закладена замість ППП-4. Остання була знищена незаконними рубками ДП «Кутьске лісове господарство» на території Косівського ПНДВ. Загальне проективне покриття тут відносно не високе – 60%, проте, видове багатство, навіть навесні, дуже значне – більше 25 видів трав’янистих рослин (анемона дібровна, ожина шорстка, зеленчук жовтий, зубниці залозиста і бульбиста, безщитник жіночий, підмаренник пахучий, переліска багаторічна, квасениця звичайна та інші). Таке різноманіття трав’янистих видів обумовлено тим, що деревостан є буково-ялицевим квазіпралісом, котрий практично не відчув на сьогоднішній час антропогенного впливу.

Дуже цікавий рослинний покрив на пробних площах, закладених в угрупованнях Зеленої книги України. ППП-7 закладена в скельнодубово-буковому угрупованні. Дуб скельний на території парку виявлений лише в 3-х локалітетах. Загальне проективне покриття трав’яного ярусу досягає 80%, проте, рослинний покрив дуже одноманітний: чорниця – 70%, ожика гайова – 30%, нечуй-вітер волохатенький – 7% та 15% проективного покриття мохів. Барвінкова бучина (Fagetа sylvaticae з домінуванням Vinca minor), що на ППП-8, є дуже гарною у період цвітіння барвінку, який вкриває більше 50% площі, а загальна площа проективного вкриття трав’янистого ярусу досягає 95%. Тут ростуть 16 видів лісових трав (барвінок малий, анемона дібровна, ожина шорстка, зубниці залозиста і бульбиста, осока лісова та інші види). Найбідніший покрив лісових трав бачимо навесні в рідкісних угрупованнях сосни кедрової європейської (угруповання кедровососнових лісів (Pineta cembrae) та кедровососново–ялинових лісів – Pineto (cembrae) – Piceetа (abietis)) на кам’янистих розсипах г. Ґрегіт (ППП-6). Їх загальне проективне покриття – до 30%, наявні лише 2 види – чорниця і брусниця, проективний покрив мохів складає 60%.

Моніторинг смерекових лісів середньогір’я здійснено на ППП-5, закладеній у смерековому пралісі. Навесні проективне покриття трав’янистих рослин незначне – не більше 40%, виявлені лише 5 видів рослин і значна площа покриття мохів (80%). Тут ростуть чорниця, ожика лісова, квасениця звичайна, підбілик альпійський та щитник розставлений.

Отже, весняне обстеження постійних пробних площ НПП «Гуцульщина» дає можливість оцінити стан лісових трав, різницю фенологічних фаз видів типових та деяких раритетних угруповань, що характеризують їхній стан і є основою для подальшого моніторингу.

Олег Погрібний,
начальник науково-дослідного відділу НПП «Гуцульщина»

Марія Томич,
завідувач лабораторії екологічного моніторингу НПП «Гуцульщина»

Василь Лосюк,
науковий співробітник лабораторії екологічного моніторингу НПП «Гуцульщина»