Це вагоме досягнення для всього колективу НПП “Гуцульщина”, підкреслює значимість природоохоронної діяльності установи, ретельний підхід керівництва Парку до кадрового забезпечення та високий науковий рівень працівників в цілому!

Законодавством передбачено, що установи, в правовстановлюючих документах яких одним із видів діяльності є наукова, незалежно від форми підпорядкування, повинні в обов’язковому порядку проходити державну атестацію.

З цією метою розроблена Методика оцінювання ефективності наукової та інноваційної діяльності наукової установи, яка враховує її науковий потенціал, наукові досягнення, показники діяльності, забезпеченість науковими працівниками, показники фінансово-економічної діяльності, стан матеріально-технічної бази; публікаційну активність, престиж установи в науковому світі, тощо. Згідно методики, кожен її пункт оцінюється певною кількістю балів, які, після сумування, визначають класифікаційну групу установи.

Отримана НПП “Гуцульщина” ІІ група свідчить про те, що Парк є провідним в природничих дослідженнях та їх впровадженням у практику, активний в питаннях інтеграції у світовий науковий простір та європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів.

Аналізуючи показники НПП “Гуцульщина”, що враховувалися при атестації, слід відмітити, що в категорії “чисельність висококваліфікованих працівників (кандидатів наук, докторів філософії і докторів наук)” установа отримала максимально можливий в цьому ранзі показник! Експертами також враховані і високі показники, висвітлені в розділі “Престиж наукової установи”, зокрема наявність публікацій в журналах, що цитуються в Scopus та Web of Science Core Collection, та в розділі “Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність”, передусім, наявність фахових публікацій, виданих монографій.

Що ж дає атестація самій установі? Згідно статті 11 Закону України “Про науково-технічну діяльність” результати державної атестації використовуються: а) органами, до сфери управління (відання) яких належать наукові установи; б) під час планування обсягу видатків державного бюджету для забезпечення діяльності таких наукових установ; в) формування тематики наукових досліджень і науково-технічних розробок.

НПП “Гуцульщина” має більше шансів на реалізацію нових наукових грантів, проектів та програм. Також Парк, згідно нової “Інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення” має право на їх погодження іншим організаціям в межах всієї держави.

Отже, проходження НПП “Гуцульщина” державної атестації як наукової установи та присвоєння ІІ класифікаційної групи – це визнання ефективності та продуктивності нашої роботи. Працюємо заради збереження довкілля!

МАРІЯ ПАСАЙЛЮК
к.б.н., заступник директора з наукової роботи